PalvelutTyönohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kokemusten ja tunteiden tutkimista sekä arvioimista yhdessä työnohjaajan kanssa. Silloin voidaan käsitellä esimerkiksi hankalia työtilanteita, konflikteja, asiakaspalautteita tai ristiriitaisia eettisiä valintoja. Tavoitteena on löytää voimavaroja ja uusia näkökulmia työhön. Työnohjauksesta hyötyy myös, jos haluaa kehittyä työssään tai lisätä omaa hyvinvointia sekä työssä että työn ulkopuolella. Työnohjauksessa viitekehyksenä on ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja tarvittaessa toiminnallisuus.Yksilöterapia

Terapeuttinen keskustelu auttaa elämän muutostilanteissa ja kriiseissä. Yksilöterapia antaa mahdollisuuden itsetutkiskeluun, ajatusten ja tunteiden selkiyttämiseen. Mikä tahansa omaa oloa hankaloittava asia on riittävä syy hakea apua. Keskustelun avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja tavoitteita. Tiedostaminen voi olla muutoksen alku.


Pariterapia

Pariterapia on tarkoitettu perheille, joilla on parisuhteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmia voivat olla esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, uusperheeseen liittyvät ristiriidat sekä parisuhteen kriisit perheen eri kehitysvaiheissa. Autan ratkaisukeskeisin keinoin tarkastelemaan ongelmia ilman syyttelyä. Pariterapiatyöskentelyn tavoitteena on tunnistaa voimavaroja menneestä ja määrittää keinot yhteiseen toivottuun tulevaisuuteen pääsemiseksi.

Parisuhdeterapian tavoitteena voi olla myös sopuisa ero tai yhteishuoltajuuteen liittyvien erimielisyyksien tarkastelu. Apua voi hakea yksinkin, jos puoliso ei halua osallistua pariterapiaan.

Neuropsykiatriset oireistot

Terapeuttista keskustelua voidaan hyödyntää asiakkaiden kanssa, joilla on esimerkiksi ADHD, ADD, autismi, Touretten oireyhtymä, kielellinen erityisvaikeus tai oppimisvaikeuksia. Ratkaisukeskeisen keskustelun avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Ratkaisukeskeistä menetelmää voidaan hyödyntää nuorten aikuisten tukena, kun taas lasten kohdalla tavoitteena on löytää keinoja vanhemmille lapsen tukemiseen ja ohjaamiseen. Menetelmää voidaan hyödyntää myös työskenneltäessä muiden ryhmien, kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kanssa.

Tavoitteena on omien voimavarojen, vahvuuksien ja uusien käyttäytymismallien ja toimintatapojen löytäminen, minäpystyvyyden kohentaminen ja sosiaalisten suhteiden sekä arjenhallinnan tukeminen. Ohjauksessa käytetään terapeuttisia menetelmiä. Jokaiselle asiakkaalle luodaan omat tavoitteet, joita seurataan säännöllisesti. Hyviä tavoitteita asiakkaalle ovat itsetunnon vahvistaminen, tutustuminen omaan diagnoosiin ja sen tuomiin erityispiirteisiin, toiminnanohjauksen haasteiden ratkaiseminen, sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen sekä asiakkaan erityispiirteiden sanoittaminen ympäristölle. Yleensä asiakkaan oma lähiverkosto on tiiviisti mukana edistymisen tukena.