PalvelutFasilitointi

Toimin työyhteisöjen fasilitaattorina, kun työyhteisö tarvitsee puolueetonta prosessiohjaajaa. Fasilitoinnin tavoitteena on helpottaa ryhmän toimintaa, auttaa työntekijöitä yhdistämään osaamistaan ja luomaan tavoitteita sekä selkeyttää toimintaa. Fasilitoijana en ota kantaa käsiteltäviin asioihin, vaan autan ryhmätyömenetelmillä työyhteisöä yhdistämään tietonsa ja taitonsa.Kriisityö

Olen toiminut debriefingohjaajana erilaisissa työyhteisöissä, kun työyhteisössä on tapahtunut äkillinen trauma tai kriisi. Psykologinen jälkipuinti on eräs kriisi-intervention muoto. Kyseessä voi olla esimerkiksi onnettomuus tai väkivallan kohteeksi joutuminen. Joskus jälkipuintia tarvitaan, vaikka henkilö olisi joutunut traumaattisen tilanteen silminnäkijäksi. Jälkipuinnin lähtökohtana on tapahtuneen äkillisyys ja järkyttävyys, eivätkä niinkään ihmisten fyysiset ja psyykkiset reaktiot. Tarkoituksena on ehkäistä tilanteiden aiheuttamia jälkireaktioita. Optimaalisin aika istunnolle on useimmiten 2-3 vuorokauden sisällä tapahtuneesta.

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön liittyvien kokemusten, ajatusten, kysymysten ja tunteiden tutkimista sekä arvioimista yhdessä työnohjaajan kanssa. Työnohjaajakoulutukseni noudattaa Suomen työnohjaajat (STOryn) koulutussuosituksia. Koulutustaustani on sekä psykodynaaminen että ratkaisukeskeinen. Työotteeni on kuitenkin integratiivinen, joka tarkoittaa moninäkökulmaisuutta yksilö-, ryhmä- ja yhteisötyönohjauksessa. Käytän työssäni erilaisia teoreettisia näkökulmia ja niihin pohjautuvia menetelmiä riippuen tilaajan tarpeista. 


Työnohjaus on tavoitteellista, joka räätälöidään aina asiakkaan toiveen ja tilanteen mukaan. Työnohjauksessa käydyt keskustelut perustuu luottamukseen, vaikka työnantajan kanssa sovitaan tavoitteista ja käydään keskustelua tuloksista.


Esihenkilöohjaus

Olen toiminut lastensuojelun esihenkilöiden, rehtorien ja johtoryhmien työnohjaajana. Tällä hetkellä sosiaali - ja terveydenhoitoalan esihenkilöt sekä koulujen johtoryhmät ovat isojen kysymysten äärellä, kun he kohtaavat erilaisia työyhteisöjen ja työkyvyn haasteita. Esihenkilöiden työnohjauksissani korostuu dialoginen työote, jossa käytän usein voimavara- ja ratkaisukeskeisiä menetelmiä.


        Yksilö-ja pariterapia

Terapeuttinen keskustelu auttaa elämän muutostilanteissa ja kriiseissä. Yksiöterapia antaa mahdollisuuden itsetutkiskeluun, ajatusten ja tunteiden selkeyttämiseen. Mikä tahansa omaa oloa hankaloittava asia on riittävä syy hakea apua. Keskustelun avulla on mahdollista löytää uusia näkökulmia ja tavoitteita. Tiedostaminen voi olla muutoksen alku. 


Pariterapia on tarkoitettu perheille, joilla on parisuhteeseen liittyviä ongelmia. Ongelmia voivat olla esimerkiksi vuorovaikutus- ja kommunikaatiovaikeudet, uskottomuus, uusperheeseen liittyvät haasteet sekä parisuhteen kriisit perheen eri kehitysvaiheissa. Autan ratkaisukeskeisin keinoin tarkastelemaan ongelmia ilman syyttelyä. Pariterapiatyöskentelyn tavoitteena on tunnistaa voimavaroja menneestä ja määrittää keinot yhteiseen toivottuun tulevaisuuteen.

Parisuhdeterapian tavoitteena voi olla myös sopuisa ero tai yhteishuoltajuuteen liittyvien erimielisyyksien tarkastelu. Apua voi hakea yksinkin, jos puoliso ei halua osallistua pariterapiaan.